Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 22 lipca 2024 r., imieniny Marii, MagdalenyZwrot podatku VAT naliczonego w innym państwie Unii

Dokonując zakupów usług lub towarów na terenie krajów Unii Europejskiej, istnieje możliwość ubiegania się o zwrot zapłaconego tam w cenie podatku od wartości dodanej. Jak tego dokonać?
Zwrot podatku od wartości dodanej (odpowiednik naszego podatku VAT) przysługuje przy nabyciu na terytorium państwa członkowskiego zwrotu towarów i usług, albo w odniesieniu do towarów, które były importowane na terytorium tego państwa członkowskiego, pod warunkiem że towary te lub usługi podatnik polski wykorzystuje do wykonywania czynności, które uprawniają do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terenie naszego kraju. Ubiegać się o zwrot podatku od wartości dodanej mogą podatnicy, którzy w okresie, do którego odnosi się wniosek:
1) w państwie, na terenie którego dokonywali nabyć towarów lub usług oraz importu, nie mieli ani siedziby działalności gospodarczej, ani też stałego tam miejsca zamieszkania czy też zwykłego miejsca pobytu,
2) byli podatnikami podatku VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy,
3) nie dokonywali wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku,
4) nie byli zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy.
Jak ubiegać się o zwrot podatku?
Wniosek należy złożyć za pośrednictwem właściwego dla podatnika Naczelnika Urzędu Skarbowego w Polsce, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przez system e-deklaracje dostępny na stronie internetowej: www.finanse.mf.gov.pl.
Jest to jedyna skuteczna metoda złożenia wniosku. Po poprawnym wypełnieniu, wniosek zostanie przyjęty przez system e-Deklaracje. Do poprawnie złożonego wniosku, system e-Deklaracje automatycznie wystawi Urzędowe Poświadczenie Odbioru tzw. „UPO”, na którym znajduje się numer wniosku, pod którym został on zarejestrowany i pod którym będzie przekazany do realizacji do państwa członkowskiego zwrotu. Poświadczenie jest jednocześnie dowodem złożenia wniosku i potwierdzeniem terminu jego złożenia.
We wniosku należy wpisać walutę obowiązującą w państwie członkowskim zwrotu oraz walutę wskazanego we wniosku rachunku bankowego.
W sytuacji, gdy państwo członkowskie zwrotu wymaga, aby do wniosku dołączone zostały faktury i dokumenty celne potwierdzające poniesione wydatki, należy to zrobić w formie elektronicznej.
W przypadku, gdy system odrzuci wniosek, podatnik otrzyma komunikat o przyczynie odrzucenia, ze wskazaniem pozycji, które zostały wypełnione błędnie lub też pozostały niewypełnione. Wtedy należy dokonać poprawek, zgodnie ze wskazówkami. Cała korespondencja dotycząca realizacji wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej jest prowadzona drogą elektroniczną.
Po poprawnym wypełnieniu i przesłaniu wniosku do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, wniosek podlega weryfikacji. Jeżeli Urząd potwierdzi uprawnienia podatnika do ubiegania się o zwrot podatku od wartości dodanej, to przekazuje wniosek do państwa członkowskiego zwrotu w ciągu 15 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosku. W przypadku, gdy weryfikacja uprawnień wnioskodawcy przebiegnie niepomyślnie, naczelnik Urzędu Skarbowego wyda postanowienie o nieprzekazaniu wniosku do państwa członkowskiego zwrotu. Postanowienie takie doręcza się pocztą tradycyjną na adres wskazany we wniosku, jednocześnie na adres e-mailowy podany we wniosku, będzie podana informacja o wydaniu postanowienia.
Termin złożenia wniosku o zwrot podatku
Termin do złożenia wniosku jest nieprzekraczalny. Wniosek musi być złożony nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy wniosek.
Administracja podatkowa państwa członkowskiego zwrotu może się z nami kontaktować
Administracja podatkowa państwa członkowskiego zwrotu może się z podatnikiem kontaktować za pomocą środków komunikacji elektronicznej, między innymi w następujących sytuacjach:
1) gdy przekaże potwierdzenie daty otrzymania wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej,
2) gdy żąda informacji i dalszych dodatkowych informacji dotyczących złożonego wniosku,
3) gdy przekaże decyzję o sposobie załatwienia wniosku.
Termin na zwrot podatku
W przypadku przyjęcia lub odrzucenia wniosku, państwo członkowskie zawiadamia wnioskodawcę w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania.
W przypadku, gdy będzie niezbędne złożenie dodatkowych informacji, termin ten zostanie przedłużony do 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, oraz do 8 miesięcy, w przypadku żądania dalszych informacji.
Jak wycofać wniosek?
Wycofanie złożonego wniosku nie jest możliwe. Można jedynie dokonać korekty, aczkolwiek nie wszystkie państwa członkowskie UE akceptują korekty wniosków. Informacje, które państwa członkowskie UE przyjmują korekty wniosków, można uzyskać na „Liście preferencji VAT-REFUND” pod wskazanymi niżej adresami.
Ważne adresy, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje:
www.finanse.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje; dział Formularze interaktywne dla dokumentów składanych drogą elektroniczną; katalog VAT) – do pobrania druku
www.finanse.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje; katalog Instrukcje; dział Instrukcje związane ze zwrotem podatku od wartości dodanej VAT-REF; plik „Instrukcja wypełniania wniosku o zwrot podatku od wartości dodanej (VAT) naliczonego w innym państwie członkowskim (VAT-REF)
www.finanse.mf.gov.pl (zakładka e-Deklaracje; katalog Instrukcje; dział Instrukcje związane ze zwrotem podatku od wartości dodanej VAT-REF; plik „Lista preferencji VAT-REFUND”

Źródło: www.finase.mf.gov.pl; ustawa z dnia 11 marca 2014r. o podatku od towarów i usług (tj. z 2011r. Dz. U. nr 177, poz. 1054); rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej (Dz. U. nr 224, poz. 1800).

„Wyszkowiak” nr 39 z 24 września 2013 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta