Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 29 maja 2024 r., imieniny Bogusławy, TeodozjiRozliczenia pieniężne przekraczające 15.000 euro

Transakcje przekraczające 15 000 euro powinny być przez przedsiębiorców rozliczane bezgotówkowo. Naruszenie tego obowiązku przy rozliczeniach związanych z obrotem dewizowym może się skończyć postępowaniem karnym skarbowym.
Wielu przedsiębiorców dokonuje licznych rozliczeń prowadzonych transakcji. Polscy przedsiębiorcy od 24 stycznia 2009 r. mogą rozliczać się między sobą w walutach obcych bez konieczności uzyskiwania indywidualnego zezwolenia dewizowego w Narodowym Banku Polskim. Trzeba jednak pamiętać o limicie 15 000 euro.

Jaki jest limit rozliczeń gotówkowych
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy spełnione są łącznie dwa warunki:
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro.

Limit ustala się według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.
Limit na miesiąc maj obrazuje poniższa tabela:

 
.Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 euro, to cała transakcja (a nie tylko nadwyżka ponad kwotę 15 000 euro) powinna zostać zrealizowana za pośrednictwem rachunku bankowego. Limit odnosi się do jednorazowej wartości transakcji, a nie do miesięcznych obrotów z kontrahentem.
Limit 15 000 euro obowiązuje także w przypadku rozliczeń związanych z obrotem dewizowym. Rezydenci i nierezydenci mają obowiązek dokonywać przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem banków, jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15 000 euro. Kurs walut ustala się przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym dokonanie czynności. Prawo dewizowe nakazuje korzystać z pośrednictwa banków przy rozliczeniach przekraczających 15 000 euro, dokonywanych w Polsce między: rezydentami (podmiotami krajowymi), gdy walutą rozliczenia jest waluta obca, rezydentem a nierezydentem, bez względu na walutę rozliczenia.
Nieprzestrzeganie tego obowiązku może skończyć się sprawą karną. Dokonywanie rozliczeń związanych z obrotem dewizowym kwot przekraczających 15 000 euro bez pośrednictwa banków jest przestępstwem karnym skarbowym zagrożonym karą grzywny. Przypadki mniejszej wagi kwalifikowane są jako wykroczenie skarbowe. Wynika to z art. 106j Kodeksu karnego skarbowego (Dz. U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 ze zm.).

Dlaczego nie opłaca się przyjmować gotówki
Przyjmowanie płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15 000 euro nakłada na przedsiębiorcę dodatkowe obowiązki, wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Należą do nich:
1) konieczność rejestracji transakcji przekraczających 15 000 euro;
2) konieczność rejestracji transakcji, bez względu na ich wartość, których okoliczności wskazują, że mogą one mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
3) obowiązek przekazywania Generalnemu Inspektorowi informacji o zarejestrowanych transakcjach;
4) przechowywanie przez pięć lat rejestru transakcji, informacji o transakcjach oraz dokumentów z nimi związanych;
5) obowiązek prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzonych transakcji i dokumentowania wyników analizy w formie papierowej lub elektronicznej oraz przechowywania ich przez pięć lat;
6) konieczność wprowadzenia w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
7) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za wykonanie obowiązków określonych w ustawie (w spółkach kapitałowych osobą odpowiedzialną jest członek zarządu wyznaczony przez zarząd);
8) zapewnienie udziału pracowników, wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w instytucji obowiązanej, w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków;
9) konieczność stosowania wobec swoich klientów tzw. środków bezpieczeństwa finansowego - m.in. identyfikacji klienta, podejmowania czynności w celu identyfikacji rzeczywistego beneficjenta transakcji, uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.

Surowe kary za niewykonanie obowiązków
Przedsiębiorcy lekceważą ten wymóg rozliczania się bezgotówkowo. Obowiązek dotyczący formy rozliczeń między przedsiębiorcami, zawarty został w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Za jego naruszenie nie przewidziano jednak kar. Kary mogły być nałożone za naruszenie podobnego obowiązku wynikającego z Prawa dewizowego, dotyczącego rozliczeń w obrocie dewizowym. Kary za niewykonanie obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy są bardziej dotkliwe. Do trzech lat pozbawienia wolności grozi osobie, która nie dopełnia obowiązku rejestracji transakcji, przekazania Generalnemu Inspektorowi dokumentów dotyczących tej transakcji lub przechowywania przez wymagany okres rejestru tych transakcji lub dokumentów dotyczących tej transakcji. Taka sama kara grozi za niewprowadzenie wewnętrznych procedur, niewyznaczenie osoby odpowiedzialnej, nieprzeprowadzanie analizy ryzyka. Na przedsiębiorcę, u którego te nieprawidłowości wykryto, zostanie dodatkowo nałożona kara pieniężna nawet do 100 000 zł. Kara grozi również za niedopełnienie obowiązku zapewnienia udziału pracowników w programie szkoleniowym.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.),
Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1178),
Ustawa z dnia 10.09.1999 r. Kodeks karny skarbowy ( t.j z 2007 r. Dz. U. nr 111, poz.765 ze zm.),
Ustawa z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. nr 46, poz. 276).

„Wyszkowiak” nr 19 z 7 maja 2013 r.
***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta