Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 30 września 2023 r., imieniny Hieronima, WeryJak prawidłowo zawiesić działalność gospodarczą

Zawiesić działalność może tylko przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.
Zawiesić działalność gospodarczą można z dowolnego powodu – przyczyną mogą być problemy finansowe czy prywatne plany przedsiębiorcy. Lepiej rozważyć tzw. zawieszenie działalności gospodarczej do czasu jak sytuacja na rynku się poprawi, zamiast od razu podejmować decyzję o likwidacji firmy.

Na jak długo można zawiesić działalność?
Do końca czerwca 2011 r. zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca mógł zawiesić firmę na okres od jednego miesiąca do nawet dwóch lat. Nowelizacja z dnia 30 czerwca 2011 wprowadziła zapis, który mówi, że przedsiębiorca może zawiesić firmę na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zdawać by się mogło, że to żadna różnica. W tej kwestii występuje jednak jeden wyjątek: gdy przedsiębiorca zawiesza firmę na okres 1 miesiąca, który przypadł w lutym, okres zawieszenia wynosi wtedy tyle dni, ile przypada na dany miesiąc w danym roku kalendarzowym. W obecnym stanie prawnym, nie ma już konieczności zawieszania firmy na okres miesięczny – może być to okres podany w dniach np. na okres 45 dni a nie koniecznie 2 miesięcy. Wspomniane przepisy wprowadziły jeszcze jedno novum zgodnie, z którym okres zawieszenia działalności gospodarczej trwa do dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej (nie może być on wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku), a nie jak do tej pory do dnia złożenia tego wniosku. Tym samym umożliwiono przedsiębiorcom określanie we wniosku dnia faktycznego zakończenia zawieszenia działalności gospodarczej.
Jeśli w trakcie ustawowego okresu przedsiębiorca wznowi działalność, może ją ponownie zawiesić. Z kolei, jeśli nie wznowi jej przez 24 miesiące, może ponieść karę grzywny i zostać wykreślony z ewidencji.

Ważne!
Niezgłoszenie wznowienia działalności – przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej – skutkuje wykreśleniem wpisu (dotyczącego przedsiębiorcy, który zawiesił działalność) z ewidencji działalności gospodarczej.

Gdzie i jak dokonuje się zawieszenia działalności?

Zawieszenie działalności gospodarczej wiąże się ze złożeniem wniosku CEIDG-1 o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej – wniosek ten jest jednocześnie wnioskiem o wpis do ewidencji i aby dotyczył zawieszenia, należy zaznaczyć x w rubryce 01.3. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca zawieszenie działalności gospodarczej jest wspólnikiem istniejących już spółek cywilnych, ma również obowiązek wypełnienia załącznika CEIDG-SC. Szczególną uwagę należy zwrócić na daty wskazane we wnioskach, bowiem data zawieszenia nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku CEIDG-1. Wniosek należy wypełnić na maszynie lub odręcznie drukowanymi literami, bez poprawek i skreśleń.
Istnieje kilka sposobów na złożenie wniosku o wpis informacji o zawieszeniu działalności. Można to zrobić:
 osobiście w urzędzie gminy,
 przez pełnomocnika – należy pamiętać o opłacie za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Zwolnione z opłat jest pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzicom, dziadkom) lub zstępnemu (dzieciom, wnukom),
 listownie - należy wówczas notarialnie poświadczyć podpis, a dokument go poświadczający dołączyć do wniosku,
 elektronicznie – przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek oraz czas jego złożenia.
W przypadku składania wniosku bezpośrednio w urzędzie gminy, należy posiadać dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu). Przy wniosku w postaci elektronicznej dostarczenie dokumentu tożsamości nie jest wymagane.
Urząd gminy, w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu do ewidencji, przesyła dane z wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej do:
 naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę,
 właściwego Urzędu Statystycznego,
 właściwej jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jakie korzyści daje nam zawieszenie działalności?
W trakcie zawieszeniu działalności, przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy, w większości przypadków nie musi także składać deklaracji na podatek VAT, jak również opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Składki rentowe i emerytalne w okresie zawieszenia pozostają dobrowolne.
W okresie zawieszenia przedsiębiorca zostaje również wyrejestrowany z ZUS, co skutkuje brakiem konieczności opłacania składek. Należy jednak pamiętać, że:
 po upływie 30 dni od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych – warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego lub z ubezpieczenia zdrowotnego swoich członków rodziny;
 okres zawieszenia działalności nie jest liczony do lat pracy uprawniających do otrzymania emerytury.

Ważne!
Począwszy od dnia 1 lutego 2011 r. przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą otrzyma zasiłek dla bezrobotnych. Jest to możliwe dzięki n U RP 2008 Nr 69 poz. 415), która zmieniła definicję osoby bezrobotnej.

Co więcej, przedsiębiorca, jako osoba bezrobotna, będzie objęty bezpłatnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Ma to istotne znaczenie, gdyż do tej pory przedsiębiorca zawieszający działalność gospodarczą tracił prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego z upływem 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Oprócz zasiłku dla bezrobotnych przedsiębiorca może korzystać również z innych form aktywizacji zawodowej przewidzianej dla osób bezrobotnych – może korzystać ze szkoleń, staży i przygotowania zawodowego finansowanych w całości lub częściowo przez urząd pracy.

„Wyszkowiak” nr 48 z 27 listopada 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta