Menu górne

REKLAMA

  • Reklama
Dziś jest 20 czerwca 2024 r., imieniny Bogny, FlorentynyBudujesz, remontujesz? Odzyskaj VAT

Osoby, które budują, remontują czy też rozbudowują budynek mieszkalny, po spełnieniu kilku warunków określonych w ustawie, mogą ubiegać się o zwrot części podatku VAT za materiały budowlane. Aby uzyskać jednak taki zwrot muszą złożyć wniosek do urzędu skarbowego. Jak należy się do tego zabrać?
Kto posiada prawo do ulgi?
Prawo posiadają osoby, które:
 pozostają dysponentami danej nieruchomości na cele budowlane (np. zawarto umowę najmu, z której wynika, że najemca może dokonywać prac budowlanych w obiekcie będącym przedmiotem najmu) lub są po prostu właścicielami danej nieruchomości, w tym współwłaścicielami tej nieruchomości, a zatem podatnicy, którzy posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
 w przypadku, gdy prawo wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę – z ulgi korzystają tylko ci podatnicy, którzy posiadają takie zezwolenie wydane przed datą złożenia wniosku o zwrot (może być wydane po dacie zakupów materiałów mieszkaniowych),
 osobiście lub jego małżonek nie działały, jako podatnik podatku VAT czynny lub podatnik VAT zwolniony, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i to czynności zarówno opodatkowanych konkretną stawką podatku, jak i czynności zwolnionych.

Kiedy można ubiegać się o zwrot VAT?
Na początek, należy ponieść wydatek związany z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny lub też remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Ważne!
Zwrot dotyczy wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. (wejście Polski do Unii Europejskiej) są opodatkowane podatkiem VAT 22% i obecnie 23%.


Następnie trzeba właściwie udokumentować. Uznawane są tylko i wyłącznie faktury VAT. Nie będzie uznany rachunek wystawiony przez podatnika VAT zwolnionego. Odpowiednio zakup używanych towarów na fakturę VAT-marża również nie pozwala na występowanie o zwrot VAT. Faktura nie musi zawierać numeru PKWiU towaru, o ile nie jest to faktura ze stawką zwolnioną. Bezpodstawne jest zatem twierdzenie, iż prawo do ulgi występuje jedynie w przypadku faktur oznaczonych grupowaniem klasyfikacji PKWiU. Faktem jest natomiast, że wygodniej jest dokonać oceny, które z wymienionych na fakturze materiałów budowlanych podlegają uldze, a które nie.

Jakie dokumenty należy złożyć?
Jeżeli spełniamy wyżej wskazane warunki, czyli: mamy tytuł prawny do zajmowanego budynku/lokalu, ponieśliśmy wydatki na cele budowlane, zgromadziliśmy wszystkie faktury, to teraz musimy już tylko złożyć w urzędzie skarbowym następujące dokumenty:
 kopie faktur za materiały budowlane (pracownicy urzędu mogą nas prosić o udostępnienie do wglądu oryginału);
 wypełnione formularze VZM-1, VZM-1/A, VZM-1/B, VZM-1C;
 kopię dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do lokalu;
 kopię pozwolenia na budowę (jeżeli było wymagane).
Jeżeli osoba, która występuje o zwrot pozostaje w związku małżeńskim, może złożyć wniosek wspólnie z małżonkiem albo sama (wniosek może zostać złożony także oddzielnie przez każdego z małżonków). Jednak bez względu na sposób złożenia wniosku, musi on zostać podpisany przez oboje małżonków.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza VZM, warto zapoznać się wykazem materiałów budowlanych zaliczanych do remontu budynku lub lokalu mieszkalnego. Podstawę do właściwej kwalifikacji danego materiału, pod kątem zwrotu podatku VAT, do 31 grudnia 2010 r. stanowił załącznik do Obwieszczenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 30.12.2005 r. Od roku 2011 obowiązuje nowe opublikowane przez Ministra Infrastruktury obwieszczenie z dnia 3 września 2010 r. Ze względu na zmiany w symbolach oraz nazwach towarów po wprowadzeniu nowego wykazu, wielu trudności może przysporzyć odczytywanie danych z faktur dotyczących poszczególnych materiałów budowlanych i właściwe ich zamieszczanie na formularzu VZM. Dlatego też odsyłam do strony http://nowe2011.cba.pl/lista/lista.pdf, na której zamieszczony został wykaz wszystkich materiałów budowlanych. Przy jego pomocy, bez trudu, uda się właściwie i poprawnie wypełnić formularz. Wniosek w sprawie zwrotu można złożyć nie częściej niż raz w roku

Limit ulgi
Odliczenie VAT dopuszczalne jest wyłącznie w ramach określonych, pięcioletnich limitów. Oznacza to, że od daty złożenia pierwszego wniosku przez podatnika – przez pięć lat może on dokonywać odliczeń zgodnie z obowiązującym w roku złożenia pierwszego wniosku o zwrot – limitu. Po ich upływie kolejny wniosek objęty będzie kolejną kwotą limitu. W przypadku małżonków limit ten liczy się łącznie dla nich obojga. Oznacza to, że małżonkowie domagać się mogą razem – również, gdy prowadzą oddzielne inwestycje – zwrotu kwoty łącznie nieprzewyższającej limitu przewidzianego dla jednej osoby fizycznej, a nie dla dwóch osób. Oznacza to, że jeżeli w pierwszym roku otrzymaliśmy zwrot, np. 15 000 zł, to musimy o tę kwotę pomniejszyć nasz limit w kolejnym roku. Jeżeli np. w ciągu 2 lat wykorzystamy cały przysługujący nam limit, w kolejnych 3 latach nie będziemy mogli ubiegać się o zwrot.
Z uwagi, że co kwartał zmienia się cena 1 m kw., to składając kolejny wniosek musimy więc wyliczyć nasz limit od nowa, w oparciu o ogłoszoną przez Prezesa GUS cenę 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Jeżeli cena 1 m2 będzie wyższa, limity zwrotu ulegną podwyższeniu. Natomiast spadek ceny nie wpływa na przysługujący podatnikowi limit. W takiej sytuacji będzie brany pod uwagę limit, który podatnik nabył z dniem złożenia pierwszego wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pieniądze?
Jeżeli prawidłowo złożyliśmy wniosek, urząd skarbowy dokonuje zwrotu wskazanej we wniosku kwoty.
Kwota zwrotu zostanie wypłacona:
 w przypadku załatwienia sprawy bez wydawania decyzji – w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku;
 jeżeli urząd musiał wydać decyzję – w terminie 25 dni od dnia jej doręczenia.
Formę dokonania wypłaty sami określamy we wniosku. Zwrot może dokonany w kasie urzędu, przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek wskazany we wniosku.

Źródła: ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 177, poz. 1468 ze zm.).

„Wyszkowiak” nr 36 z 4 września 2012 r.

***
Agnieszka Londzin ekonomista, audytor - specjalista w dziedzinie podatków i finansów publicznych. Wieloletni pracownik służb skarbowych

Projekt witryny

Wykonanie: INFOSTRONY - Adam Podemski, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl , Poczta